NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY

76-251 KOBYLNICA UL. WODNA 20/3
OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko: od starszego referenta do inspektora

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) wykształcenie wyższe,

3)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

4)    znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

5)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów i zagadnień związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.),

2) znajomość programów wynikających m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

3)    znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych na poziomie ogólnym,

5)    kreatywność,

6)    komunikatywność,

7)    wysoka kultura osobista,

8)    obowiązkowość, umiejętność argumentowania,

9)     bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz  pracy zespołowej,

10)    odporność na stres,

11) znajomość procedur urzędniczych,

12) mile widziany staż pracy w administracji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1)    prawidłowa i rzetelna realizacja programów profilaktycznych realizowanych przez Gminę Kobylnica,

2)   prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,

3) opracowywanie analiz, sprawozdań z realizacji programów,

4) bieżący stały kontakt z placówkami zdrowia realizującymi programy we współpracy z Gminą Kobylnica.

4) obsługa komputerowych systemów teleinformatycznych,

5) realizacja programów wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

6) archiwizowanie dokumentów dot. prowadzonych spraw.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na danym stanowisku:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj.: grudzień 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, budynek parterowy, brak schodów,

2) praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu tj. 40 godz. w tygodniu,

3) warunki dotyczące charakteru pracy – praca biurowa,

4) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska: praca z wykorzystaniem technik komputerowych i urządzeń biurowych.

6. Wymagane dokumenty:   

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys (CV) z  opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)    oryginał kwestionariusza osobowego,

4)    kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)    oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karny),

7)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

8)    oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

10) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do składania ofert z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (pokój nr 9) lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: od starszego referenta do inspektora w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 9:00

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 30 stycznia 2018r.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyborze oferty umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3. oraz na stronie internetowej: www.opskobylnica.pl