INFORMACJA - nowy okres zasiłkowy 2017-2018

 

Lista podstawowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dotyczących:

 

 • ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO,

 • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

 • ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

 

 

 

 1. Druk wniosku wraz z oświadczeniami (do pobrania w OPS Kobylnica pok. nr 9) lub ze strony internetowej Ośrodka: www.opskobylnica.pl, tel. kontaktowy 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26

 2. Nr PESEL członków rodziny (żona/partnerka, mąż/ partner, dzieci),

 3. Nr konta bankowego w przypadku wypłaty świadczeń na rachunek bankowy,

 4. Wyrok o zasądzonych świadczeniach alimentacyjnych na dzieci w przypadku osób rozwiedzionych lub panny/kawalera (jeśli do składu rodziny nie zostanie wpisany partner/konkubent). W przypadku gdy sąd odmówił zasądzenia alimentów również należy dostarczyć ten dokument.

 5. Wyrok o zasądzonych alimentach płaconych na rzecz osób spoza rodziny (dzieci z poprzednich związków) oraz potwierdzenia przelewu alimentów płaconych na te dzieci (potwierdzenia przelewy, wpłat), jeśli alimenty te mają być odliczone od dochodu,

 6. Zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o kwocie wyegzekwowanej za rok 2016 z tytułu alimentów,

 7. Świadectwa pracy wystawione w latach 2016-2017 dla osób, które utraciły lub zmieniły pracę, przeszły na rentę lub emeryturę,

 8. PIT-11 za rok 2016 od obecnego pracodawcy (lub PUP), dla osób, które zmieniły pracę lub zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2016,

 9. ZUS-40A za rok 2016 dla osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS przez cały 2016 rok (do wglądu w celu złożenia oświadczenia o wysokości składek zdrowotnych)

 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu (od kiedy osoba jest zatrudniona) oraz o wysokości zarobków netto za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia (np. praca podjęta w maju 2017r. zaświadczenie netto za miesiąc czerwiec 2017r.) dla osób, które podjęły pracę lub zmieniły pracę w roku 2017,

 11. Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, jeśli została ona przyznana w 2017 roku,

 12. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania/wyrejestrowania się jako osoba bezrobotna lub uzyskania stypendium z PUP       z tytułu odbywania stażu zawodowego,

 13. Informacja (decyzja) o przyznanych dzieciom stypendiach socjalnych, szkolnych, sportowych osiągniętych w 2016 roku,

 14. Informacja o stypendiach otrzymanych w roku 2016 z tytułu odbywania stażu ze środków unijnych/europejskich,

 15. Decyzja z Urzędu Gminy o wymiarze podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego za rok 2016 (hektary przeliczeniowe),

 16. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2016 (dla osób posiadających działalność gospodarczą/firmę i rozliczających się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej) zawierającego informacje:

 

 1. Forma opłacanego podatku,

 2. Wysokość przychodu

 3. Stawka podatkowa

 4. Wysokość opłaconego podatku.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rozpatrywania indywidualnie każdego wniosku może okazać się niezbędne dostarczenie innych dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych.

 

                 Poniżej, w załączeniu znajdują się do pobrania wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.10.2017r. do 30 09.2018 r. dla świadczeń wychowawczych ( 500+ ) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.11.2017r. do 31.10.2018r. dla świadczeń rodzinnych oraz dokumenty wspólne do ww. świadczeń