Dodatek Energetyczny


 Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy  mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów zakupu  energii elektrycznej.

WARUNKI OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

1.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

2.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

4.      Złożenie stosownego wniosku.

WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej,

pok. nr 1  od 01 do 05 – go  każdego miesiąca.


        

                                                      

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1)
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730)
ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa
domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.
Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej − energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).          

 

 

     WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego

 

1.Wnioskodawca …………………………………………………………………………….........                                                                                   

                             (imię i nazwisko)

2.      Adres zamieszkania ………………………........................

3.      PESEL  …………………………………… nr telefonu …………………………

4.      Otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją Nr………z dnia…… na okres od...................................do………………………………………………………………………………...

5.      Ilość osób w gospodarstwie domowym …………

6.      Do wniosku dołączam:

1)      kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

zawartej z przedsiębiorstwem

energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu),

2)      rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku

wyboru płatności na rachunek

 bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę sprzedaży energii elektrycznej).

7.      Sposób wypłaty zryczałtowanego  dodatku energetycznego:            

1)      w formie gotówkowej  w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

2)      na wskazany poniżej rachunek bankowy                   

nr rachunku

3)      na  rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam

zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej     

nr rachunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w celu uzyskania dodatku energetycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.


 

……………………                   ………………………………...      

 (miejscowość, data)                     (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

                                                         Oświadczenie

 

Oświadczam, co następuje:

1.      Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

2.      Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

 zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta

z przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca.

4.      Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

5.      Zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego świadczenia.

 

 

 …………………………                      ……………………..................... 

     (miejscowość, data)               (czytelny podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie)