Dodatek Energetyczny


 Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy  mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów zakupu  energii elektrycznej.

WARUNKI OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

1.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

2.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

4.      Złożenie stosownego wniosku.

WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej,

pok. nr 1  od 01 do 05 – go  każdego miesiąca.


            

                                                      

           OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII

  z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej

od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 5c ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2017r. poz.220 i 791 ) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/m-c;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/m-c;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/m-c

Minister Energii: K. Trzórzewski

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej -

energia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu

działania Ministra Energii (Dz. U.poz. 2087).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz 984 i 1238, z 2014r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015r. poz 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016r. poz. 266.

     WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego

1.      Wnioskodawca …………………………………………………………………………….........                                                                                   

                             (imię i nazwisko)

2.      Adres zamieszkania ………………………........................

3.      PESEL  …………………………………… nr telefonu …………………………

4.      Otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją Nr………z dnia…… na okres od...do………………………………………………………………………………...

5.      Ilość osób w gospodarstwie domowym …………

6.      Do wniosku dołączam:

1)      kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

zawartej z przedsiębiorstwem

energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu),

2)      rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku

wyboru płatności na rachunek

 bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę sprzedaży energii elektrycznej).

7.      Sposób wypłaty zryczałtowanego  dodatku energetycznego:            

1)      w formie gotówkowej  w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

2)      na wskazany poniżej rachunek bankowy                   

nr rachunku

3)      na  rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam

zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej     

nr rachunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych

w celu uzyskania dodatku energetycznego, zgodnie z postanowieniami art.23 ust.1 pkt 1 i ust. 2

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r. , poz.922 ze zm.)

……………………                   ………………………………...      

 (miejscowość, data)                     (czytelny podpis wnioskodawcy)

                                                         Oświadczenie

Oświadczam, co następuje:

1.      Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

2.      Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

 zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta

z przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca.

4.      Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

5.      Zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego świadczenia.

 …………………………                      ……………………..................... 

                                                              (miejscowość, data)               (czytelny podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie)