Dodatek Energetyczny


 

 

DODATEK   ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy  mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów zakupu  energii elektrycznej.

 

WARUNKI OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

1.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

2.      Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

4.      Złożenie stosownego wniosku.

 

 

WYPŁATY ŚWIADCZENIA

 

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej,

pok. nr 1  od 01 do 05 – go  każdego miesiąca.

 
 

            

                                                      

           OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej

od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 5c ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2017r. poz.220 i 791 ) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia

1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/m-c;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/m-c;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/m-c

Minister Energii: K. Trzórzewski

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej -

energia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu

działania Ministra Energii (Dz. U.poz. 2087).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz 984 i 1238, z 2014r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015r. poz 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016r. poz. 266.

 

 

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r.

                    Poz. 984

        USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 po art. 5b dodaje się art. 5c-5g w brzmieniu:

„Art. 5c. 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje

zryczałtowany dodatek energetyczny.

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%

iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz

średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej

 w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie

art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.

3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego

 prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego

składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego

składającego się z co najmniej 5 osób.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia

 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

wysokość dodatku energetycznego

na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel

w ustawie budżetowej.

Art. 5d. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy

wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży

energii elektrycznej.

Art. 5e. 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu

 energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca

z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny

wypłaca się do dnia 30 stycznia danego

roku.

2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej

 dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.

Art. 5f. 1. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu

administracji rządowej. Dodatek energetyczny

wypłacają gminy.

2. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie

 wypłat dodatku energetycznego, w granicach

kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

3. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację

wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty

wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energ,

 w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji

wypłaconych w gminie.

Art. 5g. 1. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot

 określonych na ten cel w budżecie państwa.

2. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał,

 w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego

dany kwartał.

     WNIOSEK o przyznanie dodatku energetycznego

 

1.      Wnioskodawca ……………………………………………………………………………..                                                                                   

                             (imię i nazwisko)

2.      Adres zamieszkania ………………………........................

3.      PESEL  …………………………………… nr telefonu …………………………

4.      Otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją Nr………z dnia…… na okres od...do………………………………………………………………………………...

5.      Ilość osób w gospodarstwie domowym …………

6.      Do wniosku dołączam:

1)      kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

zawartej z przedsiębiorstwem

energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu),

2)      rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku

wyboru płatności na rachunek

 bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę sprzedaży energii elektrycznej).

7.      Sposób wypłaty zryczałtowanego  dodatku energetycznego:            

1)      w formie gotówkowej  w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

2)      na wskazany poniżej rachunek bankowy                   

nr rachunku

 

3)      na  rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam

zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej     

nr rachunku

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych

w celu uzyskania dodatku energetycznego, zgodnie z postanowieniami art.23 ust.1 pkt 1 i ust. 2

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r. , poz.922 ze zm.)

 

……………………                   ………………………………...      

 (miejscowość, data)                     (czytelny podpis wnioskodawcy)

                                                         Oświadczenie

Oświadczam, co następuje:

1.      Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

2.      Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

 zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.      Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta

z przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca.

4.      Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

5.      Zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego świadczenia.

 

…………………………                      …………………… 

       (miejscowość, data)    (czytelny podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie)