Dodatek Mieszkaniowy

 

 Przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego proszę przedłożyć:

1. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (biała strona rachunku)

2. Rachunek za dostarczenie zimnej wody ( za miesiąc, w którym składany jest wniosek )

3. Rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych ( za miesiąc, w którym składany jest wniosek ).

4. Właściele lokali mieszkalnych- akt własności lokalu.

5. Właściciele budynków jednorodzinnych (dodatkowo)

a) akt własności budynku,

b) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz stan wyposażenia technicznego budynku

(Starostwo Powiatowe, ul. Szarych szeregów, Wydział Architektoniczny-Budowlany, tel: (59) 841-12-48

Do wniosku dołącza się deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

Za dochód podany w deklaracji uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg               z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny          w 2007 roku, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 roku                   o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego,     o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu              z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Wniosek wraz z deklaracją należy złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej w Kobylnicy pok. nr 1 do 20-go każdego miesiąca.

Osoby, które pobierają już dodatek mieszkaniowy składają wniosek wraz z deklaracją w ostatnim miesiącu pobierania tego dodatku w terminie wyżej podanym.