Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

 Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 697 z późn. zm.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny
i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki
i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,

 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3, pok. nr. 9 (do pobrania na stronie internetowej opskobylnica.pl lub w siedzibie Ośrodka)

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

 • uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka,

 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,

 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu  w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.