Fundusz Alimentacyjny

 

 Fundusz  Alimentacyjny

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny - oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

1)       osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2)       jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

NOWE ZASADY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń, dotyczące nowego okresu zasiłkowego , wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji (za okres ostatnich tdwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego wnioski.

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września roku następnego.


KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
2. zawarła związek małżeński.


 WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. Druk wniosku wraz z oświadczeniami (do pobrania w OPS Kobylnica pok. nr 9) lub ze strony internetowej Ośrodka: www.opskobylnica.pl, tel. kontaktowy 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26

 2. Nr PESEL członków rodziny (żona/partnerka, mąż/ partner, dzieci),

 3. Nr konta bankowego w przypadku wypłaty świadczeń na rachunek bankowy,

 4. Wyrok o zasądzonych świadczeniach alimentacyjnych na dzieci w przypadku osób rozwiedzionych lub panny/kawalera (jeśli do składu rodziny nie zostanie wpisany partner/konkubent). W przypadku gdy sąd odmówił zasądzenia alimentów również należy dostarczyć ten dokument.

 5. Wyrok o zasądzonych alimentach płaconych na rzecz osób spoza rodziny (dzieci z poprzednich związków) oraz potwierdzenia przelewu alimentów płaconych na te dzieci (potwierdzenia przelewy, wpłat), jeśli alimenty te mają być odliczone od dochodu,

 6. Zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o kwocie wyegzekwowanej za rok 2016 z tytułu alimentów lub oświadczenie

 7. Świadectwa pracy wystawione w latach 2016-2017 dla osób, które utraciły lub zmieniły pracę, przeszły na rentę lub emeryturę,

 8. PIT-11 za rok 2016 od obecnego pracodawcy (lub PUP), dla osób, które zmieniły pracę lub zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2016,

 9. ZUS-40A za rok 2016 dla osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS przez cały 2016 rok (do wglądu w celu złożenia oświadczenia o wysokości składek zdrowotnych)

 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu (od kiedy osoba jest zatrudniona) oraz o wysokości zarobków netto za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia dla osób, które podjęły pracę lub zmieniły pracę w roku 2017,

 11. Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, jeśli została ona przyznana w 2017 roku,

 12. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania/wyrejestrowania się jako osoba bezrobotna lub uzyskania stypendium z PUP z tytułu odbywania stażu zawodowego,

 13. Informacja (decyzja) o przyznanych dzieciom stypendiach socjalnych, szkolnych, sportowych osiągniętych w 2016 roku,

 14. Informacja o stypendiach otrzymanych w roku 2016 z tytułu odbywania stażu ze środków unijnych/europejskich,

 15. Decyzja z Urzędu Gminy o wymiarze podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego za rok 2016 (hektary przeliczeniowe),

 16. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2016 (dla osób posiadających działalność gospodarczą/firmę i rozliczających się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej) zawierającego informacje:

 1. Forma opłacanego podatku,

 2. Wysokość przychodu

 3. Stawka podatkowa

 4. Wysokość opłaconego podatku.

   17. Orzeczenie sądu rodzinnego  o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

   18. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w związku z brakiem podstawy prawnej do podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.