Pomoc Społeczna

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy:

 • zasiłki stałe
 • zasiłki okresowe
 • zasiłki celowe
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • specjalne zasiłki celowe
 • zasiłki celowe na żywność
 • opłacanie składek emerytalno-rentowych
 • opłacanie składek zdrowotnych
 • dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 
 • pomoc ustalaniu lub zmianie stopnia inwalidztwa lub niepełnosprawności
 • pomoc w ustalaniu uprawnień emerytalno-rentowych z ZUS, KRUS, alimentów oraz innych świadczeń finansowych
 • interwencje kryzysowe
 • kontakty z instytucjami, załatwianie i pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych
 • reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach, w tym prawnych
 • pomoc w uzyskaniu pracy (zatrudnienia)
 • współpraca z kuratorami sądowymi, policja
 • współpraca z opiekunem prawnym
 • pomoc w organizacji kolonii i obozów
 • współpraca ze szkołą
 • współpraca ze służbami medycznymi, w tym z pielęgniarkami środowiskowymi
 • pośredniczenie w załatwianiu konsultacji specjalistycznych, medycznych, psychologicznych, pedagogicznych
 • pośredniczenie w załatwieniu pobytu w szpitalu
 • zbiórka i przekazywanie odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego oraz żywności
 • podejmowanie działań w ramach interwencji kryzysowej
 • obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego
 • realizacja usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • umieszczanie i ponoszenie odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej
 • realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez bezpośrednią pracę z asystentem rodziny.
 • realizacja projektów ze środków EFSu tj. mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy poprzez szkolenia, warsztaty, pomoc prawną, psychologiczną itp.
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • organizacja Gminnej Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych.
 • pomoc w naborze dzieci na kolonie

 Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny"

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.
Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej, wynosi 308 zł.
Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwrócenia się sądu lub starosty o wydanie opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej albo otrzymania orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego lub rodzinnego, a także powzięcia informacji o przemocy w rodzinie.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
 • kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa  zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekun, zasiłek stały nie przysługuje.
 • osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.                                                                                                                                                                                                                                                           Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

 ZASIŁEK OKRESOWY

 1. Zasiłek okresowy przysługuje:
  1. osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza 701 zł netto lub
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 528 zł pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.
 2. Pomoc można uzyskać w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


Zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w następujący sposób:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzje o przyznaniu innych świadczeń)


W celu uzyskania pomocy w formie zasiłku okresowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne:

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

Inne świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

 1. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek celowy,

- specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na i usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.

2. Świadczenia niepieniężne:

-  praca socjalna,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

- sprawienie pogrzebu,

- poradnictwo specjalistyczne, 

- interwencja kryzysowa, 

- schronienie, 

- posiłek, 

- niezbędne ubranie,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia,