Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy z „dopłatą do czynszu” może zostać przyznany wyłącznie najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, spełniającym warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Wysokość dodatku mieszkaniowego z „dopłatą do czynszu” stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł., przy wyliczeniu, iż „dopłata do czynszu” stanowi różnicę między 75% czynszu najemcy a wysokością „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku, gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz

  2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

  3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje na okres 6 miesięcy. Wnioski można składać nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z „dopłatą do czynszu”, poza dokumentami, wymaganymi przy składaniu „zwykłego” wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dołącza się:

  1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  2. Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, iż najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Oświadczenie należy złożyć z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  3. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu na dzień 14 marca 2020r. opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, np. umowa najmu.


Drukuj