Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości

Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 3 października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego,pod nazwą.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1510 i 1515) oraz uchwały nr LIII/440/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1702).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” – przyjętego uchwałą nr XLVI/386/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”.
  2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
  2. Ustala się treść formularza ofertowego wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
  3. Ustala się projekt umowy wraz z załącznikami na realizację programu w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
  4. Ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 3

  1. Realizacja programu, o którym mowa w § 1 w roku 2019 będzie finansowana ze środków budżetu Gminy Kobylnica.
  2. Przewidywana liczba uprawnionych do objęcia programem w 2019 roku : 2264 dzieci.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, co najmniej na 21 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

docogłoszenie_nadwaga_i_otyłość.doc


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony