Zespół Interdyscyplinarny

ZARZĄDZENIE NR 98/2019

Wójta Gminy Kobylnica

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 9a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 załącznika do uchwały Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w następującym składzie:

 1. Jerzy Curyło – kurator specjalista rodziny Sądu Rejonowego w Słupsku

 2. Lidia Serafin – kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Słupsku

 3. Robert Kornacki – aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy

 4. Sylwia Hubisz – st. sierż., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy

 5. Marcin Podedworny – mł. aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy

 6. Piotr Der – komendant Straży Gminnej w Kobylnicy

 7. Edyta Dwornik – pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

 8. Julia Owsiukiewicz – pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

 9. Marzena Pietruk – Żytkowska – pedagog Szkoły Podstawowej w Sycewicach

 10. Katarzyna Butowska – pedagog Szkoły Podstawowej w Kończewie

 11. Anna Ślusarczyk – pedagog Szkoły Podstawowej w Słonowicach

 12. Joanna Gończ – pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie

 13. Urszula Mikołajczyk-Klin- psycholog Szkoły Podstawowej w Kończewie i Kwakowie

 14. Bogumiła Skępiec – Ośrodek Zdrowia w Sycewicach

 15. Bożena Sikora – Ośrodek Zdrowia w Sycewicach

 16. Joanna Buryło – Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy

 17. Grażyna Macias - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy

 18. Teresa Huben - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy

 19. Anna Łabik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 20. Justyna Ostrycharz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 21. Agnieszka Owczarek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy

 22. Bożena Rekowska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 23. Irena Kralska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 24. Iwona Moniuszko – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 25. Sławomir Daleki – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 26. Patrycja Szymańska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 27. Joanna Nowe - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 28. Ksenia Dreścik – asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

 29. Urszula Cudziło – Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 7 lutego 2019 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZI KWIECIEŃ 2019[799].pdf)ZI KWIECIEŃ 2019[799].pdf[ ]439 kB