Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”

Zarządzenie nr 1/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022” zarządzam, co następuje:

§ 1 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2 1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.
3. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 3 1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”
w następującym składzie:
1) Przewodniczący – Justyna Ostrycharz
2) Zastępca Przewodniczącego – Anna Lasoń
2) Członek – Sławomir Daleki
2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku zależności służbowej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.
4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.
5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego.
6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
9. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków Komisji,
3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,
4) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
5) podpisy członków Komisji.
10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylnicy.

§ 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

odtZałącznik_nr_1_do_zarządzenia_HPV.odt

odtZałącznik_nr_2_do_zarządzenia_HPV.odt

odtZałącznik_nr_3_do_zarządzenia_HPV.odt

odtZałącznik_nr_4_do_zarządzenia_HPV.odt


Drukuj