Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLIV/396/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej, pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica
w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025” zarządzam, co następuje:

 • 1

1. Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej, pn. „Program  polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 2

1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

 • 3

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”
w następującym składzie:

                1) Przewodniczący – Justyna Ostrycharz

                2) Zastępca Przewodniczącego – Anna Ożóg

                2) Członek – Anna Wrycza

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

 • jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
 • osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,
 • osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana
  z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku zależności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia członka Komisji i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.

4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.

5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego Komisji.

6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, w tym bez udziału oferentów.

9. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

                1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

                2) imiona i nazwiska członków Komisji,

                3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,

                4) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

                5) podpisy członków Komisji.

10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.

 • 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

 • 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
pdfRehabilitacja_lecznicza_PROGRAM.pdf
pdfskan_zarządzenia_z_podpisem.pdf
pdfZałącznik_nr_1_do_zarządzenia_rehabilitacja_lecznicza.pdf
pdfZałącznik_nr_2_do_zarządzenia_rehabilitacja_lecznicza.pdf
pdfZałącznik_nr_3_do_zarządzenia_rehabilitacja_lecznicza.pdf
pdfZałącznik_nr_4_do_zarządzenia_rehabilitacja_lecznicza.pdf


Drukuj