Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”

Zarządzenie nr 8/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert  na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” zarządzam, co następuje:

             §1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki
  i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  §2
 1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.
 3. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

  §3
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
 • Przewodniczący – Justyna Ostrycharz
 • Zastępca Przewodniczącego – Anna Ożóg
 • Członek – Anna Lasoń
 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
 • jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
 • osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,
 • osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku zależności służbowej.
 1. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.
 2. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.
 3. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego.
 4. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
 5. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
 7. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
 • oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
 • imiona i nazwiska członków Komisji,
 • wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,
 • wzmiankę o odczytaniu protokołu,
 • podpisy członków Komisji.

  10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.

  §4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylnicy.

           §5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

          §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 1. Załącznik_nr_1_do_zarządzenia_nadwaga_i_otyłość.pdf
 2. Załącznik_nr_2_do_zarządzenia_nadwaga_i_otyłość.pdf
 3. Załącznik_nr_3_do_zarządzenia_nadwaga_i_otyłość.pdf
 4. Załącznik_nr_4_do_zarządzenia_nadwaga_i_otyłość.pdf
 5. Skan_zarządzenia.pdf

Drukuj