Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Nowe rodzaje i formy ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż na mocy zarządzenia nr 7/2020 Kierownika z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w  tut. Placówce od dnia 06. lipca 2020 roku do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie od poniedziałku do środy w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek od godz. 7:30 do 16:30,, wtorek i środa od godz. 7:30 do 15:30 z zachowaniem następujących zasad:

a)    jednorazowo na terenie Ośrodka może przebywać 9 interesantów;
b)    każdy interesant przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby – minimum 2 metrów;
c)    po wejściu do Ośrodka każdy interesant zobowiązany jest do:   

           - dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, udostępnionym przy drzwiach wejściowych,
           - zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,  maseczki ochronnej lub przyłbicy,
           - ograniczenia prowadzenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych),
           - w pomieszczeniu, w którym załatwiane są sprawy urzędowe może jednocześnie przebywać 1 interesant.

Ponadto rekomenduje się, aby w dni bezpośredniej obsługi, tj. od poniedziałku do środy, w miarę możliwości sprawy były realizowane po ich uprzednim umówieniu na konkretny dzień i godzinę z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub  kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym urzędnikiem/ pracownikiem.

W każdy czwartek  przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach.

Piątek nadal jest dniem bez obsługi interesanta.

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że nowe druki (obowiązujące od 01.07.2020r.) do wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie dobry start (300+) są dostępne w DOKUMENTACH DO POBRANIA oraz w zakładkach dotyczących każdego świadczenia.

Ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce"

W linku poniżej, znaleźć można ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce" organizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica. Jego celem jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie, a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica. Do składania formularzy zgłoszeniowych za pomocą tradycyjnej poczty zapraszamy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020r.

http://opskobylnica.pl/projekty/projekt-srebrna-siec/konkurs-srebrne-serce-edycja-2020

Informacja


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+,
na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tj.: poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do środy w godz. 7.30 – 15.30. W każdy czwartek przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach. Piątek jest dniem bez obsługi interesantów, tzn. przeznaczonym na pracę biurową urzędnika.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na sytuację panującą w kraju spowodowaną wystąpieniem koronawirusa, zasady przyjmowania wniosków składanych osobiście w siedzibie tut. Ośrodka mogą ulec zmianie. Szczegółowe wytyczne odnośnie przyjmowania interesantów będą zamieszczone na stronie internetowej www.opskobylnica.pl.

   Wnioski w formie elektronicznej można będzie składać od 1 lipca 2020 roku, m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej niektórych banków.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16 wew. 21, 22, 26.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można również pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl

   Ponadto informujemy, iż nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 okres zasiłkowy 2019/2021. W związku z powyższym o ponowne przyznanie świadczenia 500+, będzie można ubiegać się dopiero w lutym 2021 roku.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 01.10.2020 roku

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej.

Kryterium dochodowe w górę

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Dochód wyliczany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia), świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.   W związku z tym rodzice i inne uprawione osoby otrzymujący świadczenie, po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu, nie utracą prawa do świadczeń  i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Wyjątek: w przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2020/2021 rozpoczynający się  01 października 2020 r., gdzie wnioski w formie elektronicznej można będzie składać od 01 lipca  br.  m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia  oraz w formie papierowej od 01 sierpnia br.

Więcej informacji na stronie internetowej www.opskobylnica.pl

Wydawanie żywności - czerwiec 2020 roku

bż logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 17 czerwca 2020r. do 19 czerwca 2020r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, Podprogram 2019 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

w dniu 17.06.2020r., godz. 9:00 -13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

w dniu 18.06.2020r., godz. 9:00 -13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo

w dniu 19.06.2020r., godz. 9:00-13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

 

Produkty żywnościowe będą wydawane z tyłu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy - garaż OPS.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności- w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości.

Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości w kolejce (min. 1,5m). Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony