Informacje ogólne

Od dnia 1 kwietnia 2018r. realizowany jest projekt pn. „Srebrna Sieć”. Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02.Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Srebrna Sieć” jest realizowana wspólnie przez 11 Partnerów. Partnerem Wiodącym Projektu jest Gmina Kobylnica. Pozostałymi Partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina  Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, a także fundacja „Niesiemy Pomoc” i firma szkoleniowa „Spectrum Research”.

Głównym zadaniem projektu „Srebrna Sieć” jest aktywizacja seniorów mieszkających na terenach wiejskich. Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z pomocy w formie zdalnych usług opiekuńczych tzw. teleopieki, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usług opiekuńczych. W ramach projektu „Srebrna Sieć” w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Słupsku uruchomione zostało telefoniczne poradnictwo senioralne, tzw. „Srebrny Telefon” oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto zarówno dla seniorów, jak i osób sprawujących opiekę nad osobami w wieku senioralnym przygotowano szereg szkoleń i warsztatów oraz imprez towarzyszących. Pierwszą z nich był „Piknik Senioralny”, który w Gminie Kobylnica odbył się w dniu 25.08.2018r. na terenach przyległych do Centrum Kultury i Promocji Gminy Kobylnica.

Projekt „Srebrna Sieć” ma również za zadanie powołanie, lub wzmocnienie działających już Rad Seniorów w poszczególnych gminach.

W ramach projektu „Srebrna Sieć” utworzony zostanie w każdej gminie Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego, do którego zapraszamy osoby chcące działać na rzecz środowiska senioralnego.

Całkowity Koszt Projektu to 2 909 872,15 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 764 378,54 zł.

 

Piknik senioralny

 

Jednym z założeń Projektu „Srebrna Sieć” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: 6. Integracja, Działanie: 6.2. Integracja Społeczna Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 była organizacja ”Pikniku Senioralnego”, którego celem miała być integracja i aktywizacja osób w wieku 60+ mieszkających na terenach wiejskich.

W Gminie Kobylnica piknik ten odbył się w dniu 25.08.2018r. na terenach przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Na licznie przybyłych seniorów czekało wiele atrakcji, w tym możliwość zrobienia bezpłatnie badań profilaktycznych i uzyskania porad zdrowotnych o co zadbała służba zdrowia z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy. Na seniorów czekało również wiele konkursów, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników spotkania. Zwycięzcy zostali nagrodzenia drobnymi upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami. Uczestnicy pikniku senioralnego mogli także liczyć na poczęstunek i zabawę przy dobrej muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (1.jpg)1.jpg[ ]233 kB
Pobierz plik (2.jpg)2.jpg[ ]229 kB
Pobierz plik (3.jpg)3.jpg[ ]234 kB
Pobierz plik (4.jpg)4.jpg[ ]237 kB
Pobierz plik (5.jpg)5.jpg[ ]241 kB
Pobierz plik (6.jpg)6.jpg[ ]240 kB
Pobierz plik (7.jpg)7.jpg[ ]232 kB
Pobierz plik (8.jpg)8.jpg[ ]239 kB

Srebrny telefon

 

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 uczestnicy projektu” Srebrna Sieć” oraz osoby zainteresowane pod nr telefonu 512 079 526 będą mogli otrzymać informacje dotyczące:

– aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,
– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,
– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego,
– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Osoby zainteresowane otrzymają też informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną  „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności życia codziennego.

Teleopieka

 

Partner Wiodący – Gmina Kobylnica dokonał już przekazania 250 zestawów do teleopieki poszczególnym Partnerom projektu. Punkty Świadczenia Usług Opiekuńczych wspólnie z wykonawcą usługi Polskim Centrum Opieki z Gdyni są dystrybutorami urządzeń do uczestników projektu „Srebrna Sieć”.

Seniorzy, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w Projekcie mogą już z zadowoleniem korzystać z telefonów i opasek, które niejednokrotnie mogą uratować im życie.

 

Szkolenia i warsztaty - 2018 ROK

 

W trakcie realizacji projektu ,,Srebrna sieć” w 2018 roku na terenie naszej Gminy od września do grudnia odbyły się po cztery spotkania seniorów i opiekunów faktycznych będących uczestnikami w/wym. Projektu, na które zostali dowożeni transportem zorganizowanym do świetlic w Kuleszewie, Bolesławicach i Sali GCPIK w Kobylnicy oraz po zakończeniu odwożeni do miejsca zamieszkania.

Szkolenia i warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych prowadzili partnerzy społeczni: ,,Spectrum Research” Agnieszka Małecka - Jagła i Fundacja ,,Niesiemy pomoc”.

Podczas szkoleń i warsztatów uczestnicy projektu zdobywali wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, pielęgnacji, asertywności, komunikacji i współpracy dwustronnej senior -opiekun faktyczny.

Na spotkaniu w miesiącu październiku seniorzy podpisywali pierwsze umowy z Polskim Centrum Opieki i odbierali telefony zdalnych usług opiekuńczych pilnie słuchając instrukcji użytkowania.

W miesiącu grudniu obie grupy niespodziewanie odwiedził Mikołaj, który przynosił w wielkim worku drobne prezenty i wręczał je indywidualnie każdemu uczestnikowi.

W czasie spotkań wszyscy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku, wypić kawę i herbatę oraz nawiązywać nowe znajomości i wymieniać poglądy.

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń - 2019 ROK

Poniżej podajemy informację o zaplanowanych na rok 2019 szkoleniach dla seniorów oraz ich opiekunów faktycznych, realizowanych w ramach projektu "SREBRNA SIEĆ":

Gmina

Kobylnica

Szkolenia Seniorzy

Szkolenia Opiekunowie Faktyczni

 

Miejsce

Termin

Godziny

Miejsce

Termin

Godziny

1

CKiP

w Kobylnicy

22.01.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

16.01.2019r

15:30-19:00

2

Świetlica Bolesławice

19.03.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

20.03.2019r

15:30-19:00

3

Świetlica Bolesławice

02.04.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

03.04.2019r

15:30-19:00

4

Świetlica Kuleszewo

21.05.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

29.05.2019r

15:30-19:00

5

Świetlica Kuleszewo

15.10.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

30.10.2019r

15:30-19:00

6

CKiP

w Kobylnicy

03.12.2019r

10:30-14:00

CKiP

w Kobylnicy

04.12.2019r

15:30-19:00

Spotkanie podsumowujące

 

Spotkanie podsumowujące realizację Projektu „Srebrna Sieć”

Dnia 6 lutego br. w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące pierwsze 10-mc realizacji projektu „Srebrna Sieć”. 

Jak pokazały te miesiące jest to niezwykle potrzebny Projekt skierowany do seniorów mieszkających na terenie Gminy Kobylnica, Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie.

Przybyłych gości, tj. przedstawicieli Gmin Partnerskich, animatorów lokalnych, wolontariuszy, przedstawicieli Rad Seniorów, w imieniu Partnera Wiodącego – Gminy Kobylnica przywitał Z-ca Wójta Gminy Kobylnica Pan Krzysztof Bedka.

Kierownik projektu Pani Patrycja Osińska przedstawiła cele, jakie już udało się osiągnąć :

-Teleopiekę,

-Rehabilitację domową,

-Sąsiedzkie usługi opiekuńcze,

-Szkolenia i warsztaty profilaktyczne dla seniorów i ich opiekunów,

-Instrumenty animacji środowiskowej m.in. poprzez wzmocnienie już istniejących, oraz tworzenie nowych Rad Seniorów działających na terenach Gmin Partnerskich.

Powiat Słupski który również jest Partnerem Projektu „Srebrna Sieć” już uruchomił w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, oraz „Srebrny Telefon”.

Podczas drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla Gminnych Rad Seniorów, prowadzone przez adwokat Panią Magdalenę Pasieka. W trakcie szkolenia przedstawiciele i członkowie Gminny Rad Seniorów mogli dowiedzieć się o prawnych aspektach zakładania i funkcjonowania Gminnych Rad.

Całkowity koszt projektu wynosi 2.909.872,15 zł, w tym wysokość dofinansowania 2.764.378,54 zł.