Dodatek Mieszkaniowy

Przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego proszę przedłożyć:

  1. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (biała strona rachunku)
  2. Rachunek za dostarczenie zimnej wody ( za miesiąc, w którym składany jest wniosek )
  3. Rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych ( za miesiąc, w którym składany jest wniosek ).
  4. Właściciele lokali mieszkalnych- akt własności lokalu.
  5. Właściciele budynków jednorodzinnych (dodatkowo)
  • akt własności budynku,
  • zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz stan wyposażenia technicznego budynku

(Starostwo Powiatowe, ul. Szarych szeregów, Wydział Architektoniczny-Budowlany, tel: (59) 841-85-45

Do wniosku dołącza się deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

Za dochód podany w deklaracji uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. z 2018, poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2018, poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20.07.2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz.U. poz. 1540 ) oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22.11.2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski ( Dz.U. poz. 2529 ).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r., poz. 617 i 1579 ).

Wniosek wraz z deklaracją należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy pok. nr 1 do 20-go każdego miesiąca.

Osoby, które pobierają już dodatek mieszkaniowy składają wniosek wraz z deklaracją w ostatnim miesiącu pobierania tego dodatku w terminie wyżej podanym.

Dokumenty do pobrania:

informacja_RODO.doc

pdfUstawa o dodatkach mieszkaniowych

wniosek_dodatek_mieszkaniowy.doc

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony