Świadczenie wychowawcze "RODZINA 500+"

Program „Rodzina 500 +”


Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Ważne: przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:


• Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

• Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. W aktualnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka

• W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona została ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.


Kto wypłaca świadczenie?              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie, np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych. W przypadku gzie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie.


Jak załatwić formalności?    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Na okres zasiłkowy 2019/2021, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., wnioski o świadczenie wychowawcze składa się:
-  elektronicznie tj.: przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
-  drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie ma wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.
Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, wymaga wydania decyzji administracyjnej.


Kto otrzyma świadczenie w przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie? 

 

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie. Do ustalenia prawa do 500+ brak jest wymogu posiadania wyroku ustalającego alimenty od drugiego rodzica.

 

Jak będzie wypłacane świadczenie wychowawcze?    

            

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, przelewem na konto lub w gotówce.


Kiedy zostanie rozpatrzony wniosek?


Wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
• niezwłocznie,
• miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub
• 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku okres zasiłkowy 2019/2021 na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 roku.

 

500+ a inne świadczenia dla rodzin?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.


„Rodzina 500+” w UE


Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj.: od kilkunastu lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.
Jeśli wnioskodawca składa wniosek w Polsce, a ojciec/matka dziecka, partner/partnerka, mąż/żona przebywają poza granicami Polski należy załączyć do wniosku wypełnioną ankietę koordynacyjną. Organ przekazuje wniosek do wojewody celem ustalenia kraju, który ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczeń.

 

pdfAnkieta_koordynacja_od_29.04.2019.pdf

Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać na stronie:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załącznik do tego wniosku znajduje się poniżej:

 

pdfSW-1.pdf

pdfSW-1Z.pdf

jpgkoordynacja_kraje.jpg

jpgkoordynacja_świadczenia.jpg

 


Drukuj  

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony