Świadczenie wychowawcze "RODZINA 500+"

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?


Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Kto wypłaca świadczenie?


Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?


Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek:
-  elektronicznie tj. przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
-  drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Kto otrzyma świadczenie w przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie?


Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jak będzie wypłacane świadczenie wychowawcze?


Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Kiedy zostanie rozpatrzony wniosek?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • niezwłocznie,
  • miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub
  • 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie?


Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku okres zasiłkowy 2019/2021 na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

500+ a inne świadczenia dla rodzin?


Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

„Rodzina 500+” w UE


Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od kilkunastu lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

W przypadku gdy ojciec/matka dziecka, partner/partnerka, mąż/żona przebywają poza granicami Polski należy załączyć do wniosku wypełnioną ankietę koordynacyjną: pdfAnkieta_koordynacja_od_29.04.2019.pdf

Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać na stronie:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załącznik do tego wniosku znajduje się poniżej:

 

pdfSW-1.pdf

pdfSW-1Z.pdf

jpgkoordynacja_kraje.jpg

jpgkoordynacja_świadczenia.jpg

 


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony