Wyniki z postępowań - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HPV

Kobylnica, dnia 15.06.2020r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HPV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2019-2022”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022” została wybrana oferta SALUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk.

Uzasadnienie:

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy wpłynęła jedna oferta złożona przez Salus Sp. z o.o., który zaproponował najniższą cenę za wykonanie szczepień u 13-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, w związku z powyższym będzie realizatorem programu.

 

pdfWYNIK_HPV.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający:                                                                                 Kobylnica, dnia 22.05.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ul. Wodna 20/3

76-251 Kobylnica

tel./ fax.: (059) 842-96-16,

tel.: (059) 842-99-75

                                                                           

OPS.KIER. 271.1-5.2020

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://opskobylnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający na podstawie art. 138o ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63

Kobylnica 76-251

Wybór oferty

Zamawiający:                                                                           Kobylnica, dnia 15.05.2020 r.               

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ul. Wodna 20/3

76-251 Kobylnica

tel./ fax.: (059) 842-96-16,

tel.: (059) 842-99-75                                                                            

OPS.KIER. 271.1-3.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://opskobylnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP” lub „ustawą” zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1, stosownie do treści art. 2 pkt 5 ustawy, na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica, w którym kryteriami oceny ofert są:

1) kryterium cena oferty „C” z wagą punktową- 60 pkt,

2) kryterium doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia „D” z wagą punktową- 40 pkt,

wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez JAKUBEK – Beata Hołowienko, ul. Główna 63 Kobylnica 76-251, (Oferta nr 2), która jest ofertą najkorzystniejszą, nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi Ogłoszenia o zamówieniu.

W kryterium cena oferty „C” w/w oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia „D” otrzymała 40 pkt, uzyskując łącznie 100 pkt w toku oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.05.2020 r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Ocena oferty

Cena

(waga 60 pkt)

doświadczenie osoby/ osób wyznaczonej do realizacji zamówienia (waga 40 pkt)

Punktacja łączna

 

1.

EDEN CATERING

Kamila Żywiecka

ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk

Nie podlega odrzuceniu

 55,66 pkt

40 pkt

 95,66 pkt

2.

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63, Kobylnica 76-251

Nie podlega odrzuceniu

60 pkt

40 pkt

 100 pkt

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 PZP zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej   Zamawiającego http://opskobylnica.pl

pdfzawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zamknij menu
Wróć na początek strony