Zespół Interdyscyplinarny

ZARZĄDZENIE NR 209/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 10.09.2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 załącznika do uchwały Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w następującym składzie:
1. Jerzy Curyło – kurator specjalista rodziny Sądu Rejonowego w Słupsku
2. Lidia Serafin – kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Słupsku
3. Robert Kornacki – aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
4. Sylwia Hubisz – st. sierż., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
5. Marcin Podedworny – mł. aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
6. Piotr Der – komendant Straży Gminnej w Kobylnicy
7. Irena Duda – pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
8. Julia Owsiukiewicz – pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
9. Małgorzata Aziukiewicz – pedagog Szkoły Podstawowej w Sycewicach
10. Katarzyna Butowska – pedagog Szkoły Podstawowej w Kończewie
11. Anna Ślusarczyk – pedagog Szkoły Podstawowej w Słonowicach
12. Joanna Gończ – pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
13. Urszula Mikołajczyk-Klin- psycholog Szkoły Podstawowej w Kończewie i Kwakowie
14. Bogumiła Skępiec – Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
15. Bożena Sikora – Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
16. Joanna Buryło – Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
17. Grażyna Macias - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
18. Teresa Huben - Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
19. Anna Łabik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
20. Justyna Ostrycharz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
21. Agnieszka Owczarek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy
22. Bożena Rekowska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
23. Irena Kralska – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
24. Iwona Moniuszko – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
25. Sławomir Daleki – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
26. Patrycja Szymańska – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
27. Joanna Nowe - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
28. Ksenia Dreścik – asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
29. Urszula Cudziło – Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony