Klauzula informacyjna

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY - Pani/Pana danych osobowych :
I. Administratorem danych jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLNICY.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest PIOTR SZUMKO.
II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami)
• ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (z późniejszymi zmianami.)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (z późniejszymi zmianami.)
• ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’ (z późniejszymi zmianami)
•  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami)
• rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start z dnia 30 maja 2018 roku (z późniejszymi zmianami)
• uchwały Nr XXXVIII/320/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kobylnica programu z zakresu polityki społecznej, Karta Seniora Gminy Kobylnica
• uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kobylnica do programu, Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Kobylnica 
• ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (z późniejszymi zmianami)
• uchwały Nr XLIV/412/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu „Kobylnickiej Karty Dużej Rodziny”
• innych ustaw i rozporządzeń określających zadania w zakresie pomocy społecznej.
V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
2. prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3. prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony