Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Świadczenia 500 plus i RKO od 1 stycznia 2022 w ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne wnioski o świadczenia „500 +" można składać do ZUS, aby uzyskać prawo do świadczenia na okres do 31 maja 2022 r. - to w przypadku jeśli rodzic dziecka obecnie nie pobiera tego świadczenia.
Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek  o „500+" do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. Jeśli w zeszłym roku składaliśmy już wniosek o „500 +", nie ma potrzeby składać go ponownie. Gminy kontynuują wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r.
Nowe, dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) od 1 stycznia 2022 r. przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenia te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oba wnioski można składać tylko drogą elektroniczną:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Zmiany w 500+ od 01.01.2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.

Od dnia 01.01.2022r. wnioski o 500+ przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowonarodzone dzieci.

Od dnia 01 lutego 2022r. ZUS przyjmować będzie również wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynoszą odpowiednio:

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wynosi 1837 zł,
b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wynosi 721 zł,
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wynosi 1450 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf

Zmiana dni pracy Ośrodka

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika nr 20/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku ustalony został dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku, tj. piątek, oraz w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku ustalony został dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 roku, tj. piątek.
W związku z powyższym w dniach 24 grudnia 2021 roku i 7 stycznia 2022 roku Ośrodek będzie nieczynny.

Kontrola miejsc pobytu osób bezdomnych

Przedstawiciele Straży Gminnej w Kobylnicy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy w dniu 06.12.2021r. skontrolowali miejsca pobytu osób w kryzysie bezdomności oraz osób, których warunki mieszkaniowe pogorszyły się w związku ze spadkiem temperatur.

Świąteczna zbiórka artykułów dla potrzebujących dzieci

Gmina Kobylnica przyłączyła się do akcji organizowanej przez Fundację Małych Stópek, która polega na świątecznej zbiórce artykułów higienicznych, odzieży ( tylko nowe artykuły ), pn.„Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
W akcję można włączyć się przygotowując paczkę z art. higienicznymi, takimi jak proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła, odzież, lub przesyłając na konto Fundacji darowiznę, która pozwoli sporządzić paczuszkę dla maluszka bezpośrednio przez Fundację.
Ww. artykuły można przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3, a także pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Promocji pracującym na świetlicach wiejskich w godzinach ich otwarcia, oraz do szkół znajdujących się na terenie Gminy, tj. do Szkoły Podstawowej w Kwakowie, Słonowicach, Sycewicach, Kończewie.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonów:
Pani Mariola Kuźniar 693345424,
lub kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy 59 8429616, 59 8429975

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X