Leczenie niepłodności - in vitro

Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 29 września 2020r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”

Działając na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego
pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”

zarządzam, co następuje:

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizatorów gminnego programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 3 1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
1) Przewodniczący – Justyna Ostrycharz
2) Zastępca Przewodniczącego – Anna Ożóg
2) Członek – Anna Lasoń
2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego
w stosunku zależności służbowej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.
4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.
5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego.
6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
9. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków Komisji,
3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,
4) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
5) podpisy członków Komisji.
10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
§ 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

docZał._nr_1_-_Ogłoszenie_o_konkursie_in_vitro_doc

docZał._nr_2_-_projekt_oferty_in_vitro_doc

odtPROGRAM_IN_VITRO_-_UCHWALONY_PRZEZ_RADĘ_GMINY.odt

documowa_-_in_vitro_doc

 

 

 


Drukuj  

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony