Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Produkty żywnościowe z Banku Żywności

bank żywności logo

Informujemy, iż do 29.09.2023 roku istnieje możliwość odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu.
Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429975, wewnętrzny 11.

Koniec „covidowych wydłużeń” orzeczeń

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 09 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 852) informujemy:

zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:

 • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r., – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa weszła w życie z dniem 20 maja 2023r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń (tj. art. 10; art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023r.

Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019r., a dniem 8 marca 2020r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019r. – 8 marca 2020r. ) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Nowy okres zasiłkowy

 napis o treści: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wraz z animacją przedstawiającą pięcioosobową rodzinę w pozycji stojącej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca 2023 roku.
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie: https://opskobylnica.pl/druki-do-pobrania.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pokoju numer 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (to jest Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 447, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 403, 535, 818 z późniejszymi zmianami).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.
Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3, (do pobrania na stronie internetowej opskobylnica.pl lub w siedzibie Ośrodka),
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

W załączeniu:
pdfRODZINY_WSPIERAJĄCE-załącznik_nr_1.pdf
pdfRODZINY_WSPIERAJĄCE-załącznik_nr_2.pdf

Produkty żywnościowe w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 28 do 30 czerwca 2023r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus.
Produkty wydawane będą w budynku tutejszego Ośrodka według następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

 • w dniu 28.06.2023 roku, godz. 9:00 – 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino.
 • w dniu 29.06.2023 r., godz. 9:00 – 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo.
 • w dniu 30.06.2023 r., godz. 9:00 – 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu.

Ponadto osoby, których termin odbioru żywności wyznaczony został na dzień 30.06.2023 roku, zachęcamy do jej odbioru w dni wcześniejsze, tj. 28 i 29 czerwca.

Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429616 oraz 59 8429975 wewnętrzny 11.

Podsumowanie badań profilaktycznych

zdjęcie ambulansu fundacji
W dniu 21.06.2023r. w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” Gminę Kobylnica odwiedził specjalistyczny ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Z badań USG jamy brzusznej mogły skorzystać dzieci z Gminy Kobylnica w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Celem badań była dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Były one realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. 
Po zakończeniu badania Opiekun dziecka otrzymywał wyniki oraz ewentualne porady lekarskie. Badania, które sfinansowane zostały z budżetu Gminy Kobylnica, były bezpieczne i bezbolesne, a mali pacjenci okazali bardzo dzielni i odważni.
Z badań skorzystało 66 dzieci.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X