Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

PRZEJAZDY AUTOBUSOWE ZA „ZŁOTÓWKĘ” DLA SENIORÓW 70+

animacja przedstawiająca seniorów zmierzających do autobusu

Mieszkańcy Gminy Kobylnica, którzy ukończyli 70 lat i są posiadaczami „Karty Seniora Gminy Kobylnica” mogą skorzystać z dofinansowania do przejazdów autobusowych z tzw. „Biletem za złotówkę”.
Bilet można zrealizować u przewoźników komunikacji lokalnej Nord Express i PKS Sp. z o.o. w zakresie 4 przejazdów w miesiącu na terenie Gminy Kobylnica oraz na trasie między miejscowościami gminnymi do Słupska i odwrotnie.
Senior ze stosownym „Biletem za złotówkę” zakupi bilet autobusowy u kierowcy za symboliczną kwotę 1 zł., a Gmina Kobylnica dofinansuje różnicę pomiędzy ceną biletu zgodnie z obowiązującą taryfą na danej linii autobusowej.
„Bilety za złotówkę” uprawniające do przejazdów wystawiane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pok. nr 1 w dniach: poniedziałek w godz. 7:30-16:30, wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8429975 wew. 11.

Świadczenia 500 plus i RKO od 1 stycznia 2022 w ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne wnioski o świadczenia „500 +" można składać do ZUS, aby uzyskać prawo do świadczenia na okres do 31 maja 2022 r. - to w przypadku jeśli rodzic dziecka obecnie nie pobiera tego świadczenia.
Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek  o „500+" do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. Jeśli w zeszłym roku składaliśmy już wniosek o „500 +", nie ma potrzeby składać go ponownie. Gminy kontynuują wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r.
Nowe, dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) od 1 stycznia 2022 r. przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenia te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oba wnioski można składać tylko drogą elektroniczną:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego wyliczany będzie dochód:
1. dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. jest rok 2020,
2. dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.
Informujemy, iż dochody będą pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

  • PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” rencie/emeryturze za rok 2020 dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. za 2020r.,
  • a dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wysokość dodatku osłonowego standardowo wynosić będzie rocznie:
- 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 600,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
- 850,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
- 1.150,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Zmiany w 500+ od 01.01.2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.

Od dnia 01.01.2022r. wnioski o 500+ przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowonarodzone dzieci.

Od dnia 01 lutego 2022r. ZUS przyjmować będzie również wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynoszą odpowiednio:

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wynosi 1837 zł,
b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wynosi 721 zł,
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wynosi 1450 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf

Zmiana dni pracy Ośrodka

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika nr 20/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku ustalony został dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku, tj. piątek, oraz w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku ustalony został dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 roku, tj. piątek.
W związku z powyższym w dniach 24 grudnia 2021 roku i 7 stycznia 2022 roku Ośrodek będzie nieczynny.

X