Świadczenia Rodzinne

Lista podstawowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 dotyczących świadczeń rodzinnych:

 1. Druk wniosku wraz z oświadczeniami (do pobrania w OPS Kobylnica pok. nr 9) lub ze strony internetowej Ośrodka: www.opskobylnica.pl, tel. kontaktowy 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26
 2. Nr PESEL członków rodziny (żona/partnerka, mąż/ partner, dzieci),
 3. Nr konta bankowego do wypłaty świadczeń,
 4. Wyrok o zasądzonych świadczeniach alimentacyjnych na dzieci w przypadku osób rozwiedzionych lub panny/kawalera (jeśli do składu rodziny nie zostanie wpisany partner/konkubent). W przypadku gdy sąd odmówił zasądzenia alimentów również należy dostarczyć ten dokument,
 5. Wyrok o zasądzonych alimentach płaconych na rzecz osób spoza rodziny (dzieci z poprzednich związków) oraz potwierdzenia przelewu alimentów płaconych na te dzieci (potwierdzenia przelewy, wpłat), jeśli alimenty te mają być odliczone od dochodu,
 6. Zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o kwocie wyegzekwowanej za rok 2021 z tytułu alimentów,
 7. Świadectwa pracy wystawione w latach 2022-2023 dla osób, które utraciły lub zmieniły pracę, przeszły na rentę lub emeryturę,
 8. PIT-11 za rok 2022 od obecnego pracodawcy (lub PUP), dla osób, które zmieniły pracę lub zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2022,
 9. ZUS-40A za rok 2022 dla osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS przez cały 2022 rok,
 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu (od kiedy osoba jest zatrudniona) oraz o wysokości zarobków za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia dla osób, które podjęły pracę lub zmieniły pracę w roku 2023 (wzór obowiązujący dostępny w drukach do pobrania),
 11. Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, jeśli została ona przyznana w 2023 roku,
 12. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania/wyrejestrowania się jako osoba bezrobotna lub uzyskania stypendium z PUP z tytułu odbywania stażu zawodowego,
 13. Informacja (decyzja) o przyznanych dzieciom stypendiach socjalnych, szkolnych, sportowych osiągniętych w 2022 roku,
 14. Informacja o stypendiach otrzymanych w roku 2022 z tytułu odbywania stażu ze środków unijnych/europejskich,
 15. Decyzja z Urzędu Gminy o wymiarze podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego za rok 2022 (hektary przeliczeniowe).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rozpatrywania indywidualnie każdego wniosku może okazać się niezbędne dostarczenie innych dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Informacje Ogólne

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
 • szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu – w przypadku gdy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku gdy o świadczenie ubiega się opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku gdy o świadczenie ubiega się osoba która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z późn. zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 ww. ustawy, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • osobom, o których mowa w ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 2. Dokumenty wymienione na wstępie

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 2. Opiekunowi faktycznemu
 3. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy w którym uzyskują świadczenia rodzinne. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych (np. zmiana liczby członków rodziny, wyjazd członka rodziny poza granice RP, uzyskanie dochodu) wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego (okres zasiłkowy trwa od 01 listopada do 31 października ). Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18- go roku życia lub
 2. Nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny - kwoty i wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • dokumenty wymienione na wstępie

Zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko w oparciu o zasiłek rodzinny – tzn. aby uzyskać prawo do dodatku należy posiadać ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł jednorazowo) – przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie) – przysługuje przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W celu uzyskania prawa do tego dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
- zaświadczenie od pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia i o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (od -do) z podaniem imienia i nazwiska dziecka lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w przypadku gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone, a w przypadku osoby uczącej się – gdy oboje rodzice nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł na dziecko ale nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W celu uzyskania dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia lub skrócony odpis aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów, a w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu obojga rodziców;
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95,00 zł miesięcznie;
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje w wysokości 90,00  zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu uzyskania prawa do dodatku należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tj. znacznym lub umiarkowanym) dziecka;
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100,00 zł (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W celu uzyskania dodatku należy dołączyć do wniosku zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W celu uzyskania dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Przypominamy, że prawo do świadczeń jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł lub 764 zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Jednym z dodatkowych warunków przysługiwania świadczeń jest fakt zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuje się świadczenia rodzinne.Informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (nie jest wymagane zameldowanie).

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń (np. zawarcie związku małżeńskiego) osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznania świadczeń są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Informujemy, iż  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną.

Wnioski składane na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
• wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,  
  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje          do dnia 30 listopada
• wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje           do dnia 31 grudnia
• wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada                                do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia, tzw. becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Do wyliczenia dochodu zastosowanie mają przepisy obowiązujące przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego (ustawa o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.).  Przepisy te nie dotyczą dzieci urodzonych lub objętych opieką faktyczną, prawną i przysposobionych przed 1 styczniem 2013 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia dziecka nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży
 3. dokumenty wymienione na wstępie

„Becikowe” jako świadczenie rodzinne przysługuje obywatelom polskim oraz wskazanym w ustawie cudzoziemcom pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2023 roku wynosi 2458,00 zł. miesięcznie

bez względu na dochód rodziny. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny , przysługuje świadczenie pielęgnacyjne jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawienie praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub są małoletnie, legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. Matce albo ojcu,
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. Innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno -rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 2. Osoba wymagająca opieki:- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • jeśli dziecko przebywa w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym to zaświadczenie z tegoż ośrodka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w nim z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 • osoby wymagającej opieki
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
 • pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 1. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
 • pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna
 • prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2018, poz. 998 ),
 1. Uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 2. Dokumenty wymienione na wstępie

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. Osoba sprawująca opiekę:
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 2. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 3. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 4. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. Niepełnosprawnemu dziecku,
 2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 4. Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje  w wys. 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. Osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 2. Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (przysługującego np. w ZUS, WBE).
 3. Jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany o ile niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia)

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

 


Drukuj