Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu ) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel ( dawniej aplikacja mTożsamość ).
Jednocześnie informujemy, iż aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r. Elektroniczna KDR została przeniesiona do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Do aktywowania mObywatela wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel ( np. cudzoziemcy ), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2024 r. 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Karta elektroniczna w aplikacji mObywatel jest dostępna dla wszystkich posiadaczy aktywnej Karty, niezależnie czy Karta jest w postaci tradycyjnej, elektronicznej, czy obu. Jeżeli nie masz jeszcze Karty i składasz wniosek o jej przyznanie, to Karta w mObywatelu będzie dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

KDR można uzyskać na okres:

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej ( w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo ).
Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, jak i wniosek o wydanie KDR wraz z załącznikami, wykaz zniżek, oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina oraz w załącznikach poniżej:

 1. Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf
 2. 4914_1o_wiadczenie_o_planowanym_terminie_uko_czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy_szej_zkdr_01.pdf
 3. 4914_informacja_o_osobach_mog_cych_wy_wietla_kart_w_formie_elektronicznej_zkdr_04.pdf
 4. 4914_o_wiadczenie_dotycz_ce_w_adzy_rodzicielskiej_zkdr_03.pdf
 5. Opis_ustawowych_zniżek.docx
 6. Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf
 7. Aplikacja_mObywatel.docx
 8. Karta20Dużej20Rodziny20-20karta20tradycyjna.png

Drukuj