Ogłoszenia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy zaprasza do złożenia oferty na:
„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kobylnica w 2021 r.”
CPV:
85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Kobylnica - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy
ul. Wodna 20/3
76-251 Kobylnica
tel. (59) 842 96 16, lub (59) 842 99 75
2. Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2021r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kobylnica.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 5 części.
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - mężczyzn wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego i zrzeka się ich dochodzenia.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi, a także rozstrzygnięcie podmiotu ponoszącego odpłatność, i jej wysokość.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.
Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie – odległość od Gminy Kobylnica maksymalnie 30 km.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
Część 2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - kobiet i kobiet z dziećmi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego i zrzeka się ich dochodzenia.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi a także rozstrzygnięcie podmiotu ponoszącego odpłatność, i jej wysokość.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoba.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego i zrzeka się ich dochodzenia.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi a także rozstrzygnięcie podmiotu ponoszącego odpłatność, i jej wysokość.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.
Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie- odległość od Gminy Kobylnica maksymalnie 30 km.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 4
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 6 osób.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego i zrzeka się ich dochodzenia.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usług i- liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.
Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie odległość od Gminy Kobylnica maksymalnie 30 km.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Część 5
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 1 osoba.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego i zrzeka się ich dochodzenia.
Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.
Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.
Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie -odległość od Gminy Kobylnica maksymalnie 30 km.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
4. Termin wykonania usługi:
Usługa ciągła -od 01.01.2021r. do 31 grudnia 2021r., przy czym:
Schronisko z usługami opiekuńczymi – cały rok
Schronisko –cały rok
Noclegownia-cały rok
Ogrzewalnia od dnia 1 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r.

5. Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części od 1 do 5
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,
3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;
7. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 5:
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8. Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 5:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:
Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 5.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.
9.
Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3 , 76-251 Kobylnica Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17grudnia 2020r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia – część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą). O dacie złożenia oferty, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Łabik
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. druk treść oferty – zał. nr 1
2. wzór umowy - zał. nr 2 – schronisko dla bezdomnych,
3. wzór umowy - zał. nr 3 – noclegownia
4. wzór umowy - zał. nr 4 – ogrzewalnia

 

 odtA._druk_oferty_zał._nr_1.odt

odtB._wzór_umowy_zał._nr_2_-_schronisko_dla_bezdomnych.odt

odtC._wzór_umowy_zał._nr_3_-_noclegownia.odt

 odtD._wzór_umowy_zał._nr_4_-_ogrzewalnia.odt

 

 

 

 

X