Dodatek Mieszkaniowy

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:

 • 1 osoba - 35m2
 • 2 osoby - 40m2
 • 3 osoby - 45m2
 • 4 osoby - 55m2
 • 5 osób - 65m2
 • 6 osób - 70m2
 • 7 osób - 75m2


Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3–6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości: 1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym; 2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym; 3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury brutto tj. kwoty 2100,00zł., a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. 1500,00 zł.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.

Przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego proszę przedłożyć:

 1. Opłacony rachunek za dostarczenie wody i ścieków (miesiąc, w którym składany jest wniosek lub ostatni okres rozliczeniowy).
 2. Opłacony rachunek za wywóz nieczystości stałych (miesiąc, w którym składany jest wniosek lub ostatni okres rozliczeniowy).
 3. Rachunek za energią elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 4. Dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu, np. akt własności lokalu, umowa najmu.
 5. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu, potwierdzające informacje zawarte w pkt. 2-5, 7-9 i 12 składanego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tj.:
  1.  adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2.  wskazanie nazwy i adresu zarządcy domu albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
  3.  określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
  4.  informacje o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu,
  5.  informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o:
   •  sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
   •  sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),
   •  instalacji gazu przewodowego,

    f. łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc.

6. Właściciele budynków jednorodzinnych ( dodatkowo):

  1. akt własności budynku,
  2. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz stan wyposażenia technicznego budynku (Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów, Wydział Architektoniczno-Budowlany, tel. 841 - 85 - 45).

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Za dochód podany w deklaracji uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. Poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z l hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł).
Wniosek wraz z deklaracją należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pok. nr 1.

Dokumenty do pobrania:

 1. informacja_RODO_z_pozn.doc
 2. deklaracja_o_dochodach.pdf
 3. oświadczenia.docx
 4. oświadczenie DM.docx
 5. wniosek_dodatek_mieszkaniowy2268.pdf
 6. zaświadczenie_o_dochodach_wzór.pdf

Drukuj