Zespół Interdyscyplinarny

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kobylnicy - Anna Łabik.

ZARZĄDZENIE NR 313/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.), art. 9a ust. 1, 2, 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 218 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XX/172/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w następującym składzie:

 1. Jerzy Curyło- kurator specjalista rodziny Sądu Rejonowego w Słupsku
 2. Lidia Serafin- kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Słupsku
 3. Paweł Leoniec- sierż. sztab. dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
 4. Sylwia Hubisz- st. sierż., dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
 5. Marcin Podedworny- mł. aspirant, dzielnicowy Posterunku Policji w Kobylnicy
 6. Piotr Der- komendant Straży Gminnej w Kobylnicy
 7. Paweł Figurski- mł. chor. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce
 8. Irena Duda- pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 9. Julia Owsiukiewicz- pedagog Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 10. Marzena Pietruk-Żytkowska- pedagog Szkoły Podstawowej w Sycewicach
 11. Katarzyna Butowska- pedagog Szkoły Podstawowej w Kończewie
 12. Anna Ślusarczyk- pedagog Szkoły Podstawowej w Słonowicach
 13. Joanna Gończ- pedagog Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 14. Urszula Mikołajczyk-Klin- psycholog Szkoły Podstawowej w Kończewie i Kwakowie
 15. Bogumiła Skępiec- Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
 16. Bożena Sikora- Ośrodek Zdrowia w Sycewicach
 17. Joanna Buryło- Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 18. Grażyna Macias- Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 19. Teresa Huben- Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 20. Anna Łabik- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 21. Justyna Ostrycharz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 22. Agnieszka Owczarek- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy
 23. Bożena Rekowska- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 24. Irena Kralska- specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 25. Iwona Moniuszko- starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 26. Sławomir Daleki- starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 27. Patrycja Szymańska- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 28. Joanna Nowe- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 29. Ksenia Dreścik- asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 30. Urszula Cudziło- Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica

  § 2. Traci moc zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 1 lipca 2020 roku.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 W załączeniu:

pdfZarządzenie.pdf

 

 


Drukuj