Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Realizowane są przez tut. Ośrodek w ramach zadań obligatoryjnych gminy lub w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica, w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres i wysokość odpłatności.

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług opiekuńczych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa ww. rozporządzenie. Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa i rozmiar udzielanej pomocy uzależniony jest od uzyskanych środków na ten cel.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób:              

  • z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
  • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.           

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi). Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż: m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.            

Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Procedura ubiegania się o wsparcie jest podobna do procedury dotyczącej ubiegania się o usługi opiekuńcze. O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się więc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje OPS – druk zaświadczeń lekarskich poniżej w załącznikach.          

 


Drukuj