Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Wypłata I transzy - wniosek o dodatek osłonowy

Informujemy, że w dniu 30.03.2022r. nastąpi wypłata świadczenia pieniężnego w formie dodatku osłonowego dla wniosków złożonych do dnia 31.01.2022r., na wskazane konto bankowe.
Natomiast wypłata do wniosków złożonych od dnia 01.02.2022r. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić do dnia 02.12.2022r. Kwota będzie wówczas wypłacana jednorazowo.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można składać wnioski o ww. świadczenie
w terminie do dnia 31.10.2022r. 

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за програмою Сім’я 500+ (так звані 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Спеціальну заявку на 500+ українською мовою можна подати в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS.
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті установи соціального страхування .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór na kandydatów na opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy


dłonie w kolorach polsko ukraińskich flag ułożone w kształt serca

Zakres podstawowych zadań:
Sprawowanie opieki tymczasowej nad małoletnim obywatelem Ukrainy, tj.: pieczy nad jego osobą i majątkiem.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna tymczasowego (zał. nr 1).
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (zał. nr 2).
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw obywatelskich (zał. nr 3).
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonym w ogłoszeniu o naborze (zał. nr 4).
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji (zał. nr 5).

Osoby zainteresowane udziałem w naborze prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna tymczasowego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3 (pokój nr 3), w godzinach:

 • poniedziałek: od 7.30 do 16.30,
 • wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30.

W wyniku pozytywnej rekrutacji tut. Ośrodek prześle pisemną zgodę kandydata do właściwego Sądu, w celu ustanowienia opieki tymczasowej nad małoletnim obywatelem Ukrainy - zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna tymczasowego można uzyskać pod nr telefonu:
59 8429616 wew. 22.

Podstawa prawna:

Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

Załączniki:
pdfzał._nr_1_Oświadczenie_kandydata_o_wyrażeniu_zgody_na_pełnienie_funkcji_opiekuna_tymczasowego.pdf
pdfzał._nr_2_Oświadczenie_kandydata_o_niekaralności.pdf
pdfzał._nr_3_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.odt.pdf
pdfzał._nr_4_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.odt.pdf
pdfzał._nr_5_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. instrumenty pomocowe.

            Ustawa przewiduje szereg uprawnień na rzecz obywateli Ukrainy, którzy
w dniu 24.02.2022 r. i później przekroczyli granicę Polski z Ukrainą, mogą ubiegać się
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3 o nw. pomoc lub wsparcie:

 • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać takie świadczenie obywatel Ukrainy musi zostać wpisany do rejestru PESEL i następnie skierować wniosek do (właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu) wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne z systemu pomocy społecznej (na zasadach
   i w trybie ustawy o pomocy społecznej), czyli m.in. pomoc finansowa, posiłki, niezbędne ubranie, pomoc rzeczowa. Świadczenia będą przyznawane po złożeniu oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Co do zasady świadczenia będą przyznawane bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Świadczenia będą mogły być przyznane tylko obywatelom Ukrainy wpisanym do rejestru PESEL,
 • pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków, która jest organizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl),
 • bezpłatna pomoc psychologiczna zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,
 •  prawo do świadczeń rodzinnych (m.in. zasiłku rodzinnego czy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka).

Ważne - pomoc medyczna dla uchodźców

stetoskop i flaga ukrainy
W załącznikach umieszczonych poniżej, przedstawiamy informacje dotyczące pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy. Wśród nich znajdziemy link do strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie odnaleźć można zakład opieki zdrowotnej, który świadczy usługi medyczne zgodnie z miejscem pobytu oraz numery infolinii pierwszego kontaktu, dla osób które wymagają pomocy lub potrzebują informacji dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

pdfPOZ_NOCH_PL.pdf
pdfA5_POZ_i_NOCH_ulotka_do_druku_UKR.pdf

Poszukiwani tłumacze języka ukraińskiego

flagi polski i ukrainy

W związku z napływem uchodźców, z terenów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby urzędników Gminy Kobylnica, poszukuje osób biegle władających językiem ukraińskim. Praca tłumacza odbywałaby się w formie wolontariatu i zdecydowanie usprawniłaby komunikację z obcokrajowcami oraz wzmocniłaby pomoc naszej Gminy osobom w potrzebie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 533 546 197

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X