Nabór wniosków na realizację Programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punktach 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w literze a i b, zgodnie z artykułem 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 59842 96 16 wewnętrzny 14, lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ulica Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, pokój numer 4.
Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 upływa z dniem 1.09.2023 r.


Drukuj