Ogłoszenie o konkursie kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ulica Wodna 20/3.

 1. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
  1. Sprawowanie obowiązków zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w szczególności w zakresie nadzoru i prawidłowej realizacji zadań działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, stypendiów socjalnych;
  2. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień;
  3. Prowadzenie spraw organizacyjno- administracyjnych Ośrodka, w tym usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników,
  4. Nadzór nad prawidłową realizacją programów profilaktycznych i programów realizowanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych;
  5. Terminowe sporządzanie sprawozdań, zestawień, raportów;
  6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej;
  7. Konstruowanie planów finansowych oraz racjonalne gospodarowanie finansami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  8. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z bezpośredniego nadzoru;
  9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kobylnica;
  10. Przygotowywanie zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
  11. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  12. Zastępstwo kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy podczas jego nieobecności i reprezentowania go na zewnątrz.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa, zgodnie z artykułem 11 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  2. Wykształcenie wyższe magisterskie;
  3. Preferowane kierunki ukończonych studiów: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja, pedagogika pracy socjalnej, socjologia i pokrewne;
  4. Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej;
  5. Minimum 5–letni staż pracy, w tym 3-letni staż w jednostce pomocy społecznej;
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  8. Nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  2. Znajomość przepisów i praktyczne zastosowanie prawa administracyjnego, w tym w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy społecznej, stypendiów socjalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  3. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
  5. Znajomość kodeksu pracy;
  6. Znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
  7. Dyspozycyjność;
  8. Odporność na stres;
  9. Dobra komunikacja interpersonalna;
  10. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;
  11. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, jak również w zespole;
  12. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków;
  13. Kreatywność, sumienność, rzetelność.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Umowa o pracę – pełny wymiar na okres próbny, z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
  2. Praca w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.
  3. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
  4. Fizyczne warunki pracy: obsługa komputera, powyżej 4-ech godzin dziennie, drukarka, telefon, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony.
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie,
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem, (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wyżej wymienionych dokumentów),
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem. (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów),
  4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału zaświadczenia), który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie,
  5. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie zatrudnienia na stanowisku zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o konkursie,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o konkursie,
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy”, w terminie do dnia 2 lipca 2024r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w godzinach: - poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/3. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
 8. Pozostałe informacje:
  1. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru.
  2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  3. Złożone dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie OPS.

 W załączeniu:


Drukuj