Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Od dnia 01.01.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów oraz zasiłków szkolnych.
W związku z otrzymaniem dotacji na wyżej wymienione zadanie oraz możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2023r. niezbędne jest złożenie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty stypendium wraz z aktualizacją oświadczenia o dochodzie.
Z uwagi na wzrost od 01.01.2023r. wysokości najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.490 zł miesięcznie, wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2.458 zł miesięcznie oraz waloryzację rent i emerytur, która następuje od marca bieżącego roku niezbędne będzie dostarczenie (razem z wnioskiem o zmianę decyzji) dokumentów, które wskazują na bieżącą wysokość osiąganych dochodów (dotyczy wyłącznie osób, które figurują w składzie rodziny i pracują lub pobierają emeryturę/rentę/świadczenie pielęgnacyjne). Powyższe dotyczy również osób, które w czasie od złożenia wniosku o stypendium uzyskały nowy dochód – np. podjęły zatrudnienie, uzyskały zasiłek dla bezrobotnych.
Wniosek o zmianę dotychczasowej decyzji będzie dostępny w szkołach na terenie Gminy Kobylnica oraz w zakładce dokumenty do pobrania.
Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wniosek należy złożyć terminie wskazanym przez szkoły. W przypadku, gdy dzieci uczęszczają do różnych szkół na terenie Gminy Kobylnica, rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą go złożyć w jednej szkole, najbliższej miejsca zamieszkania.Drukuj