Wsparcie dla gospodarstw domowych - dodatek osłonowy 2022

Dodatek osłonowy w 2022 r. to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Jego wysokość zależy od dochodu oraz od źródła ciepła.

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego wyliczany będzie dochód:

1) dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. jest rok 2020,

2) dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.

Informujemy, iż dochody będą pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak
w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

 • PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” rencie/emeryturze za rok 2020 dla wniosków złożonych od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. za 2020r.,
 • a dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. PIT-40A oraz decyzję
  o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wysokość dodatku osłonowego standardowo wynosić będzie rocznie:

 • 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 850,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 150,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone (zapis obowiązuje od 29.01.2022r.) do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji, dodatek osłonowy jest wyższy i będzie wynosić:

 • 500,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 062,50 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 437,50 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Ważne:

Rząd nowelizując ustawę o dodatku osłonowym wskazał, że do otrzymania dodatku o podwyższonej wysokości wystarczy już tylko dokonanie zgłoszenia do CEEB, a nie uzyskanie wpisu. I taki zapis znalazł się w uchwalonej 26 stycznia 2022r. ustawie.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy domów lub mieszkań, które są ogrzewane np. piecem węglowym, nie będą musieli mieć wpisu do CEEBwystarczy przedłożenie w tut. Ośrodku potwierdzenia złożenia wniosku o taki wpis, aby otrzymać wyższe świadczenie.

Składanie deklaracji do CEEB rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel lub zarządca budynku, w którym źródła ciepła zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r.,
ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku budynku, w którym źródło ciepła zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych ( tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw. W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

Zgodnie z powyższym, Gmina Kobylnica ma 6 miesięcy na dokonanie wpisu do CEEB jedynie w przypadku źródeł ciepła uruchomionych do 1 lipca 2021 r. W zakresie nowych źródeł ogrzewania (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.), gmina ma miesiąc na dokonanie wpisu do CEEB.

Przy składaniu wniosku elektronicznie,
przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany, wpis uzyskiwany jest natychmiastowo, co jest weryfikowane przez tut. jednostkę.
Deklaracja papierowa do pobrania:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zgłaszane przez Rząd poprawki do ustawy
o dodatku osłonowym, mogą ulec zmianie dotychczasowe wymogi formalne.

Wobec powyższego prosimy o systematyczne monitorowanie strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz strony Gminy Kobylnica.

Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie, tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica w pok. nr 9 w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15:30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień i godzinę tel. 59 842 99 75 wew. 21, 22, 26.

  Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl/druki-do-pobrania

Informujemy również, iż przyjmowanie interesantów odbywa się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W pomieszczeniu może przebywać jedna osoba składająca wniosek. Obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcja rąk po wejściu do tut. Ośrodka.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach.
Pierwsza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r.). Druga do dnia 2 grudnia 2022 r. (dla wniosków złożonych od 01.02.2022r.).

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy


Drukuj