Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  •  w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
    Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Drukuj