Zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w związku z kolejną nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), a także nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 2243) : w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie ma zastosowania zasada jednego dodatku węglowego na jeden adres gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W związku z powyższym gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyzna dodatek węglowy /dodatek dla gospodarstw domowych, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych, oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Zmiany ww. ustaw wprowadziły również zasadę, iż dodatek do ogrzewania będzie przysługiwał, również osobie w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

Wszystkie postępowania administracyjne wszczęte, a niezakończone prawomocnym rozstrzygnięciem będą rozpatrywane na podstawie nowych regulacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy wydano już decyzję odmowną z uwagi na niezłożenie deklaracji do CEEB w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Natomiast, w przypadku gdy na złożony wniosek zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z uwagi na to, iż na wskazany adres zostało wydane pozytywne rozstrzygnięcie na inną osobę zamieszkałą pod jednym adresem postępowanie zostanie wszczęte na ponownie złożony wniosek i niezbędne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.


Drukuj