Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Wsparcie mediatora i psychologa

animacja przedstawiająca trzy osoby podające sobie dłonie na zgodę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że rodziny z Gminy Kobylnica z problemami opiekuńczo-wychowawczymi mogą skorzystać z bezpłatnych porad mediatora sądowego i wsparcia psychologa.
W ramach mediacji rodzinnych będzie można uzyskać pomoc w porozumieniu w sprawach, na przykład: finansowych, wychowywania dzieci, podziału obowiązków domowych, pożycia małżeńskiego, itp., natomiast wsparcie psychologiczne pomoże rozwiązać trudności życia codziennego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 8429975 w godzinach pracy Ośrodka lub zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego danego rejonu.

Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Od dnia 01.01.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów oraz zasiłków szkolnych.
W związku z otrzymaniem dotacji na wyżej wymienione zadanie oraz możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2023r. niezbędne jest złożenie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty stypendium wraz z aktualizacją oświadczenia o dochodzie.
Z uwagi na wzrost od 01.01.2023r. wysokości najniższego wynagrodzenia do kwoty 3.490 zł miesięcznie, wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2.458 zł miesięcznie oraz waloryzację rent i emerytur, która następuje od marca bieżącego roku niezbędne będzie dostarczenie (razem z wnioskiem o zmianę decyzji) dokumentów, które wskazują na bieżącą wysokość osiąganych dochodów (dotyczy wyłącznie osób, które figurują w składzie rodziny i pracują lub pobierają emeryturę/rentę/świadczenie pielęgnacyjne). Powyższe dotyczy również osób, które w czasie od złożenia wniosku o stypendium uzyskały nowy dochód – np. podjęły zatrudnienie, uzyskały zasiłek dla bezrobotnych.
Wniosek o zmianę dotychczasowej decyzji będzie dostępny w szkołach na terenie Gminy Kobylnica oraz w zakładce dokumenty do pobrania.
Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wniosek należy złożyć terminie wskazanym przez szkoły. W przypadku, gdy dzieci uczęszczają do różnych szkół na terenie Gminy Kobylnica, rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą go złożyć w jednej szkole, najbliższej miejsca zamieszkania.


Nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z artykułem 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 573, z późniejszymi zmianami) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 842-96-16 wewnętrzny 14 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ulica Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, pokój nr 4.

Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w ramach „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 upływa z dniem 17.04.2023r.

W załączeniu:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica

bank żywności logo

 

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy Kobylnica.

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kobylnica.
Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.
Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

  • posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
  • zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
  • zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
  • posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,
  • posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.
Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

pdfPOPŻ21Plus_Deklarcja_OPL_do_uczetsnictwa_w_POPŻ.pdf

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

animacja przedstawiająca rozpalony palnik gazowy kuchenki

 
Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Od stycznia 2023 r. dostępne jest kolejne świadczenie, tym razem dla gospodarstw ogrzewających lokale mieszkalne gazem ziemnym.
15 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze. Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.
Termin złożenia wniosku
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

"Bilety za złotówkę"

animacja przedstawiająca seniorów zmierzających do autobusu

Mieszkańców Gminy Kobylnica powyżej 70 roku życia, zainteresowanych „Biletami za złotówkę” uprawniającymi do przejazdów komunikacją lokalną Nord Express i PKS Sp. z o.o., zapraszamy po odbiór biletów na rok 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pokój nr 1, w godzinach naszej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 8429975, wew. 11 lub 13.

 

X