Informacja o konkursie

Zarządzenie numer 11/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025”.
Działając na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (to jest: Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) w związku z uchwałą nr LI/470/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu, pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025”zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej, pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór Formularza Ofertowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia.
 3. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
  1. Przewodniczący – Justyna Ostrycharz
  2. Zastępca Przewodniczącego – Anna Ożóg
  3. Członek – Anna Wrycza
 2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
  1. Jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
  2. Osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  3. Osoba pozostająca wobec niego w stosunku zależności służbowej,
  4. Osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku zależności służbowej.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji, a członek podlegający wyłączeniu zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich czynności.
 4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji i zwołuje posiedzenia.
 5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez Przewodniczącego.
 6. Do ważności podjętych przez Komisję rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
 7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
 9. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
  1. Oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
  2. Imiona i nazwiska członków Komisji,
  3. Wskazanie liczby zgłoszonych ofert i nazw oferentów,
  4. Wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  5. Podpisy członków Komisji.
 10. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączeniu:


Drukuj