Portale edukacyjne

Ciąża bez alkoholu

Strona edukacyjna przeznaczona dla specjalistów zajmujących się profilaktyką FASD i pomocą dzieciom z FASD oraz rodziców/opiekunów wychowujących dzieci z FASD.
Na stronie znajdują się także informacje o miejscach diagnozy i wsparcia dla osób po płodowej ekspozycji na alkohol. Strona zawiera również opis pierwszej edycji kampanii Ciąża bez alkoholu z 2006 roku, w tym materiały do pobrania.
Ciąża Bez Alkoholu (ciazabezalkoholu.pl)

Mądra ochrona

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, edukacja w obszarze profilaktyki skierowana do rodziców i nauczycieli.
Mądra Ochrona - Mądra Ochrona (madraochrona.pl)

Uzależnienia behawioralne

Strona zawiera aktualną wiedzę dotyczącą problematyki uzależnień behawioralnych, jest adresowana zarówno do specjalistów, jak i do populacji ogólnej.
W ramach strony prowadzona jest poradnia w formie on-line, w ramach której świadczona jest pomoc psychologa, psychoterapeuty i prawnika w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.
www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Wspólne kroki

Strona dotyczy programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów trzecich klas szkoły podstawowej i ich rodziców, pod nazwą „Wspólne kroki w Cyberświecie”.
Program ma na celu kształtowanie u dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci.
Bezpiecznie korzystaj z internetu - Wspólne Kroki (wspolnekroki.pl)

Nowe substancje psychoaktywne

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych dedykowana do młodzieży.
Dopalaczeinfo | dopalaczeinfo

Platforma Edukacyjna w Zakresie Problematyki Narkomanii

Rozpowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji uzależnień.
Platforma e-learningowa pozwalająca na samodzielną naukę i zdobywanie umiejętności. Adresowana przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalizacji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień.
www.narkomania.edu.pl

Nie bo tak

Strona internetowa mająca na celu rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych dedykowana do młodzieży.
Nie bo tak

Programy rekomendowane

Strona internetowa poświęcona Systemowi Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Zdrowia Psychicznego wraz z listą programów rekomendowanych.
Programy rekomendowane


Drukuj